Na stronie PZW pojawiła się Ankieta za odwołaniem obecnego ZG PZW Ankieta za odwołaniem obecnego ZG PZW

o następującej treści :W związku z odebraniem wędkarzom praw gwarantowanych w statucie PZW ( § 13 Członek Związku, z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ma prawo: 2) wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku na zasadach określonych w niniejszym Statucie; ) poprzez zatwierdzenie Uchwały ZG nr 152 z dnia 17.09.2016, par.1, pkt 2, w brzmieniu "...Warunkiem wyboru na funkcję delegata jest pełnienie funkcji statutowych we władzach lub organach PZW przez okres nie krótszy niż 5 lat..." wnoszę o nie udzielenie absolutorium dla zarządu głównego co będzie skutkowało brakiem możliwości kandydowania obecnego ZG w najbliższej kadencji na podstawie § 18 3.) Członkowie ustępujących zarządów Związku, którzy nie otrzymali absolutorium, nie mogą kandydować do władz i organów Związku danego i wyższego szczebla organizacyjnego w najbliższej kadencji. Jestem w stanie zrozumieć że na zebraniach kół są zgłaszane "dziwne " pomysły ludzi nie mających pojęcia o przepisach obowiązujących w PZW jednak osoby takie powinny być weryfikowane przez " wyborców" wędkarzy . Ograniczenie dostępności funkcji delegata mogłoby być zrealizowane jedynie poprzez wprowadzenie zmiany w statucie określającej okres próbny dla nowych członków PZW co może zrealizować jedynie krajowy zjazd delegatów § 74 1.) Zmianę Statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów. .
Jednak nawet to nie jest w stanie uchronić nas przed ........ nie znającymi naszych przepisów co widać w Uchwale ZG nr 152 z dnia 17.09.2016 .
Apeluję do delegatów na zjazd krajowy (również ten nadzwyczajny) PZW w 2017r. abyście nie brali udziału w akcji "betonowania" władz PZW , pamiętajcie ,że to wędkarze was wybrali i oni was rozliczą z działalności (wcześniej czy później) . NIE UDZIELAJCIE IM ABSOLUTORIUM !
Jakie jest Wasze zdanie na ten temat koledzy wędkarze ?
Kto wie może ZG zwołując zjazd nadzwyczajny tylko skrócił swoją kadencję o kilka miesięcy .
ANKIETA WIDOCZNA PO ZALOGOWANIU
Treść ankiety:
Czy jesteś za nie udzieleniem absolutorium dla obecnego ZarząduGłównego PZW ?
NIE interesuje mnie to
NIE
TAK Chyba że ZG unieważni uchwałę nr 152 z dnia 17.09.2016, par.1, pkt 2
TAK

Proszę o aktywny udział .